Môn360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol Ynys Môn

Côr Esceifiog yn perfformio yng Ngŵyl Ban Geltaidd 2024 yn Carlow.

Corau o Fôn yn yr Ŵyl Ban Geltaidd

Peredur Glyn

Buddugoliaethau i Gôr Esceifiog yn Carlow eleni.

Eisteddfod Yr Urdd yn Croesi’r Bont i Fôn yn 2026

Eisteddfod Yr Urdd Ynys Môn

Llywyddion y Dydd a Llywyddion Anrhydeddus a Phwyllgorau Apêl Lleol

Hanes (byr iawn) o borthladdoedd rhydd

Dr Edward Thomas Jones

Mae porthladdoedd rhydd wedi bod o gwmpas ers yr 16eg ganrif, a bydd gennym un ar Ynys Môn yn fuan

Ynys Môn yn derbyn £250,000 o gyllid i helpu i fynd i’r afael â’r argyfwng costau byw

Mae Llinos Medi, arweinydd y Cyngor, yn gobeithio y bydd y cyllid yn helpu’r Cyngor i gyrraedd cymunedau gwledig yr ynys i drechu tlodi

Cylch yr Iaith: “Rhaid i Gyngor Môn fedru deall a delio ag Asesiadau Iaith”

Daw hyn wrth i bobol leol wrthwynebu cais i adeiladu 30 o dai yng Ngwalchmai oherwydd pryderon ynghylch effaith y datblygiad ar y Gymraeg yn lleol

Croesawu ailedrych ar gynlluniau am drydedd bont dros y Fenai

Dale Spridgeon, Gohebydd Democratiaeth Leol

Daeth yr awgrym fod Llywodraeth Cymru’n edrych ar y cynlluniau eto gan Ken Skates, yr Ysgrifennydd Trafnidiaeth a Gogledd Cymru newydd

Diwedd cyfnod ac edrych ymlaen

Dr Edward Thomas Jones

Mae’r pedwerydd chwyldro diwydiannol yn trawsnewid y ffordd yr ydym yn byw a gweithio.

Llinos Medi: “Wnes i erioed yn fy mywyd ystyried bod yn wleidydd”

Catrin Lewis

Daw ei sylwadau wrth iddi baratoi sefyll fel ymgeisydd seneddol Plaid Cymru dros Ynys Môn

Angen gwahardd gwleidyddion rhag derbyn rhodd ariannol wrth ymgyrchu

Catrin Lewis

“Allai neb fod yn sicr o faint o effaith gafodd y gwariant, ond mi oedd o’n rhoi mantais a dydw i ddim yn meddwl bod hynny’n deg na’n gyfartal o gwbl”

Trigolion Llannerch-y-medd yn cyflwyno siec o £1,000 i Ymchwil Canser Cymru

Huw Tegid Roberts

Doniau’r fro yn dod ynghyd i ddifyrru llond capel o bobl

Cyfrannwch

Ysgrifennwch eich stori eich hun a’i chyhoeddi ar y wefan hon.

Creu

Cefnogwch

Rhowch gyfraniad rheolaidd i gefnogi’n gwefannau bro.

Cefnogi

Darllenwch

Poblogaidd

Dymchwel simnai sy’n ‘grair o’r oes a fu’ yng Nghaergybi

Catrin Lewis

Mae’r Cynghorydd Glyn Haines yn croesawu’r dymchwel gan ei fod yn gyfle i groesawu datblygiadau newydd i’r safle

Ta-ta Tŵr Tinto

Y Glorian

Huw Tegid sy’n myfyrio hefo Tŵr y Riotinto, Caergybi ar fin cael ei ddymchwel

Ymateb cymysg i lansio traethau di-fwg cyntaf Môn

Elin Wyn Owen

Dydy’r cynllun heb ei gymeradwyo gan bawb, gydag un yn dweud ei fod yn “syniad sydd heb gael ei ystyried yn dda iawn”

Eisteddfod Sir Cynradd Ynys Môn

Urdd Ynys Môn

Dilynwch y diweddaraf o’n Eisteddfod Sir cynradd
IMG_3060

Noson o ganu’n cloi Cymdeithas Lôn y Felin am flwyddyn arall

Y Glorian

Daeth y chwiorydd Elain a Glesni Rhys a Steffan i ddiddanu
IMG_3609

Llwyddiant i Rosybol ym Mrycheiniog

C.Ff.I Rhosybol

Cafodd CFFI Rhosybol 2il yn y gystadleuaeth ddrama yn Aberhonddu

Cymeradwyo tai newydd ym Môn er gwaethaf pryderon am garthion a llifogydd

Dale Spridgeon, Gohebydd Democratiaeth Leol

Roedd y cynigion wedi hollti barn cynghorwyr wrth iddyn nhw ddenu cryn wrthwynebiad, wrth i rai godi pryderon am y Gymraeg

Cynllun llanw Môn yn croesawu cyhoeddiad ynni adnewyddadwy’r llywodraeth

Llinos Iorwerth

Morlais yn croesawu’r newyddion bod ynni llif llanw wedi’i glustnodi mewn cyhoeddiad Llywodraeth

Cyfle i fusnesau Môn ymuno â rhaglen sero net £1.4 miliwn

Llinos Iorwerth

Busnes@LlandrilloMenai yn cefnogi busnesau bach i wireddu manteision gwella sgiliau gwyrdd

Dyfodol newydd i hen gapel yn Llangefni

Llinos Iorwerth

Mae buddsoddiad gwerth £400k ymgymerwyr o Fôn wedi diogelu capel hanesyddol a chreu adnodd cymunedol