Heneiddio’n dda ar yr ynys

Age Cymru Gwynedd a Mon yn penodi Swyddog Cefnogi Hybiau ar yr ynys

gan Alwen Pennant Watkin
Alwen Pennant Watkin Swyddog Cefnogi Hybiau Cymunedol Mon

Ar ddechrau Medi, dechreuais ar fy swydd newydd gydag Age Cymru Gwynedd a Môn fel Swyddog Cefnogi Hybiau Cymunedol ar yr Ynys.

Nodir gan Gyngor Môn yn eu Strategaeth Heneiddio’n Dda 2022 – 2027, mai eu gweledigaeth yw Ynys Môn sy’n oed gyfeillgar ac yn cefnogi pobl o bob oedran i fyw a heneiddio’n dda.

Mae Hybiau Cymunedol yn chwarae rhan hanfodol yn y weledigaeth hon trwy sicrhau gofod diogel i bobl ymgynnull ar gyfer cymdeithasu a chymryd rhan. Ar hyn o bryd, mae’r hybiau cymunedol ar yr Ynys yn amrywio o gymuned i gymuned gydag amrywiaeth o Gaffis, Canolfannau Cymunedol, Tafarndai Cymunedol a hen ysgolion yn cael eu defnyddio fel lleoliadau. Darperir ystod o weithgareddau megis grwpiau cyfeillgarwch, grwpiau cerdded, dosbarthiadau ffitrwydd, Tai-Chi, clybiau sinema, cerddoriaeth i enwi ond ychydig. Er bod yr hybiau yn wahanol i’w gilydd, yr hyn sy’n gyffredin yw eu bod i gyd yn rhoi cyfleoedd i bobl ddod at ei gilydd a chymdeithasu a chymryd rhan mewn gweithgareddau sy’n ymateb i’w anghenion a’u diddordebau penodol hwy.

Diben fy swydd i yw cefnogi a chydweithio gyda Hybiau Cymunedol Ynys Môn i adnabod anghenion mewn ardaloedd ac i greu ystod o weithgareddau a digwyddiadau. Rhoddir pwyslais ar gefnogi a chynorthwyo grwpiau cymunedol i ddatblygu a chynnal cymunedau cynhwysol sy’n oed gyfeillgar gan gyfrannu at les corfforol ac emosiynol y boblogaeth lleol.

Yn naturiol, nid yw Age Cymru yn gweithio’n annibynnol, yr ydym yn cydweithio gyda Chyngor Môn, mudiadau trydydd sector a grwpiau lleol eraill er mwyn ymateb yn gadarnhaol i ddiffyg gwasanaethau neu fylchau yn y gymuned yn lleol gan leihau arwahanrwydd ac unigrwydd.

Ar hyn o bryd, mae Age Cymru Gwynedd a Môn yn darparu yn Ynys Môn:

  • Gwasanaeth Gofal yn y cartref
  • Gwasanaeth gwybodaeth a chyngor
  • Pryd ar glyd
  • Cyfleoedd i bobl ddod ynghyd am ginio neu baned yng Nghanolfan Glanhwfa, Llangefni ar ddydd Mercher a dydd Iau

Fel elusen, yr ydym yn  awyddus iawn i godi ymwybyddiaeth ynghylch a’n gwaith ar yr Ynys ac ehangu ein darpariaeth gan gynnwys cyfnodau ysbaid i ofalwyr. Fel pob elusen, yr ydym yn ddibynnol iawn ar gymorth gwirfoddolwyr. Os oes gennych  ychydig o oriau i’w sbario, beth am wirfoddoli gyda ni? Yr ydym yn awyddus i gael pobl i gynnal a helpu gyda gweithgareddau, i ddanfon âprydau i gartrefi (telir 40 ceiniog y ffilltir tuag at gostau teithio) neu i dreulio ychydig amser gyda rhywun oedranus neu fregus tra bod eu gofalwyr yn cael ysbaid.

Os hoffech wirfoddol neu gyflwyniad mewn cymdeithas leol ar ein gwaith gellir cysylltu â mi Alwen Pennant Watkin trwy ebostio  alwen@acgm.co. uk  neu ffonio  07475 459884 neu gyda Rhian Jones rhian@acgm.co.uk

Dweud eich dweud